Tổng số : 23
Bóng người dưới trăng (Phần 1)
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật