Tổng số : 23
Căn nhà số 13
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật