Tổng số : 23
Căn nhà số 24 (Phần 1)
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật