Tổng số : 23
Đêm trong căn nhà hoang (Phần 2)
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật