Tổng số : 23
Quỷ nhập tràng - Tử thi
Chú ý : Tạm dừng (PAUSE) 30s nếu nghe truyện bị giật