Truyện :
Số trang :
11
5
admin
2011-07-22 12:20:06
2496
6
Chuyển đến trang :
   
   
    Hơn tháng sau, chàng đến thăm người bạn ở chùa Cổn Tú, bạn giữ lại uống rượu, say quá quên mất lời dặn của pháp sư, rẽ ngay vào con đường qua ngôi chùa giữa hồ để về nhà. Gần tới cửa chùa đã thấy Kim Liên đến trước mặt lạy chào, thưa rằng:
   
   
    1 2
   
   
    Chiếc Đèn Mẫu Đơn
    Dịch Giả: Phạm Tú Châu
   
   
    - Cô đợi tôi mãi, sao cậu lại bạc tình như thế?
   
   
   
    Bèn cùng Kiều Sinh đi tới hành lang phía tây, rồi đi thằng vào phòng. Lệ Khanh đã ngồi ở đấy, kể tội chàng rằng:
   
    - Thiếp cùng chàng vốn không quen biết, tình cờ gặp nhau dưới đèn, cảm ý của chàng mà thờ chàng hết lòng, đêm đến sáng đi, không bạc bẽo với chàng, cớ sao chàng lại đi tin lời lão đạo sĩ yêu ma đó mà sinh bụng nghi ngờ, lại còn toan đoạn tuyệt hẳn nữa saỏ Bạc tình thế cho nên thiếp hận chàng lắm đấy! Nay may được gặp, thử xem chàng có bỏ được nữa hay không?
   
    Lập tức nàng nắm lấy tay Kiều Sinh cùng đến trước quan tàị Quan tài tự mở nắp, cô gái kéo chàng cùng vàọ Quan tài tự mở nắp, cô gái kéo chàng cùng vào, nắp liền đậy ngay lạị Thế là Kiều Sinh chết trong quan tàị
   
    Ông hàng xóm thấy chàng không về lấy làm lạ, tìm hỏi khắp nơi xa gần, tới khi tìm đến căn phòng quàn linh cửu trong chùa thì thấy vạt áo của Kiều Sinh thò một mẩu ngoài áo quan. Ông bèn xin với sư trụ trì mở ra thì Kiều Sinh chết đã lâu, nằm úp vào xác cô gái, còn mặt mày cô gái vẫn tươi như lúc sống. Sư than thở:
   
    - Đây là con gái ông họ Phù làm Phán quan châu Phụng Hóa, khi chết mới mười bảy, tạm quàn ở đâỵ Cả nhà cô ta đã đi lên